Podmienky

VŠEOBECNÝ POPIS

Túto webovú stránku prevádzkuje Okovor. Výrazy „my“, „nás“, „sme“ a „náš“ na celej stránke odkazujú na Okovor. Okovor ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky vám, používateľovi, pod podmienkou, že akceptujete všetky tu uvedené podmienky, zásady a upozornenia.

Návštevou našej webovej stránky a/ alebo nákupom čohokoľvek od nás, používate našu „Službu“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Podmienky poskytovania služby“, „Podmienky“), vrátane akýchkoľvek dodatočných podmienok a zásad uvedených v tomto dokumente a/alebo dostupné cez hypertextový odkaz. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov Stránky vrátane, ale nie výlučne, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo tvorcami obsahu.

Pred prístupom si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania alebo pomocou našej webovej stránky. Vstupom na ktorúkoľvek časť webovej stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nevstupujte na webovú stránku ani nepoužívajte žiadne služby. Ak sa tieto Podmienky používania považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Podmienky používania.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje pridané do aktuálneho obchodu budú tiež podliehať podmienkam používania. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, upraviť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na stránku po odoslaní zmien bude znamenať váš súhlas s týmito zmenami.

Náš obchod prevádzkuje spoločnosť Shopify Inc. Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávajte vám naše produkty a služby.


ODDIEL 1 – ZMLUVNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU.

Tým, že súhlasíte s týmito Podmienkami používania, vyhlasujete, že ste aspoň plnoletý v štáte alebo provincii, v ktorej bývate, alebo že ste plnoletý v štáte alebo provincii, v ktorej bývate a máte udelili ste nám svoj súhlas na to, aby sme jednému z vašich maloletých závislých osôb umožnili používať túto stránku.
Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely a nesmiete porušovať žiadne platné zákony vo vašej krajine (vrátane, ale nie výlučne, , zákony o autorských právach) používaním Služby.
Nesmiete prenášať žiadne červy, vírusy ani kódy deštruktívnej povahy.
Porušenie týchto Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb.


ODDIEL 2 – ZMLUVNÉ PODMIENKY.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.
Uvedomujete si, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) bude prenášaný nešifrovaný a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete a (b ) zmeny tak, aby vyhovovali a prispôsobili sa technickým požiadavkám na pripojenie sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú pri prenose cez siete vždy zašifrované.
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie alebo prístup k Službe, ani žiadny kontakt na webovej stránke prostredníctvom ktorého je služba poskytovaná, bez nášho výslovného písomného povolenia.
Nadpisy použité v tejto zmluve slúžia len na uľahčenie a nie sú určené na obmedzenie alebo ovplyvnenie týchto podmienok.

 

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ.

Nie sme zodpovední, ak informácie dostupné na tejto webovej stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiály na tejto webovej stránke slúžia len na všeobecné informačné účely a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto webovej stránke je na vaše vlastné riziko.
Táto webová stránka môže obsahovať určité historické informácie.Historické informácie nie sú nevyhnutne aktuálne a sú poskytované len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto webovej stránky, nie sme však povinní aktualizovať informácie na našej webovej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať všetky zmeny na našej webovej lokalite.

ODDIEL 4 - SERVIS A ZMENY CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez upozornenia zmeniť alebo prerušiť Službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah).
Nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo prerušenie Služby.


ODDIEL 5 - PRODUKTY ALEBO SLUŽBY

(ak je to relevantné) a dostupné výhradne online prostredníctvom stránky. Tieto produkty alebo služby môžu byť dostupné v obmedzenom množstve a môžu byť vrátené alebo vymenené iba v súlade s našimi zásadami vrátenia.
Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie reprezentovali farby a obrázky našich produktov, ktoré sa zobrazujú v obchode . Nemôžeme však zaručiť, že zobrazenie farieb na obrazovke vášho počítača bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nemáme žiadnu povinnosť, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek konkrétnu osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek bez upozornenia podľa nášho uváženia zmeniť. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka produktu alebo služby uskutočnená na tejto webovej lokalite je neplatná tam, kde je zakázaná.
Nezaručujeme, že kvalita akéhokoľvek produktu, služby, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste zakúpili alebo dostali, splní vaše očakávania alebo že sa vyskytnú chyby v Služby budú opravené.


ODDIEL 6 – PRESNOSŤ ÚČTOVNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ O ÚČTE.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Na základe vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo nákupu na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto limity sa môžu vzťahovať na objednávky zadané z rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky zadané s rovnakou fakturačnou a/alebo dodacou adresou. Ak zmeníme alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailovej adresy a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla poskytnutého v čase zadania objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho vlastného uváženia zrejme zadali distribútori, predajcovia alebo predajcovia.

Súhlasíte s tým, že pre všetky nákupy poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. vyrobené v našej predajni. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania ich platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Ďalšie podrobnosti nájdete v našom Pravidlá vrátenia.

 

ODDIEL 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE.

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu ani vplyv.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k týmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchkoľvek záruk, vyjadrenia alebo podmienky a bez akéhokoľvek schválenia. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z alebo v súvislosti s vaším používaním akýchkoľvek voliteľných nástrojov tretích strán.
Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov poskytovaných prostredníctvom lokality je na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste s nimi oboznámení a prijať podmienky, za ktorých sú nástroje poskytované príslušnými poskytovateľmi tretích strán. )
V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Podmienkam používania.

ODDIEL 8 – ODKAZY NA POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN.

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu obsahovať materiály od tretích strán
Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu priviesť na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za kontrolu alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti týchto stránok a neposkytujeme žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa akýchkoľvek materiálov alebo stránok tretích strán alebo akýchkoľvek iných materiálov, produktov alebo produktov tretích strán, ani za ne nepreberáme žiadnu zodpovednosť. služby.
Nezodpovedáme za žiadne škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií v súvislosti s akýmikoľvek stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete pred dokončením akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerovať na príslušnú tretiu stranu.

ODDIEL 9 – SPÄTNÁ VÄZBA POUŽÍVATEĽA, KOMENTÁRE A INÁ KOMUNIKÁCIA.

Ak odošlete určité príspevky (napr. súťažné príspevky) ako odpoveď na našu výzvu alebo odošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály online, e-mailom, poštou alebo inak (súhrnne „Komentáre“) bez vyžiadania nami súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, reprodukovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám odošlete. Nemáme žiadnu povinnosť (1) zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek komentároch, (2) platiť akúkoľvek kompenzáciu za akékoľvek komentáre alebo (3) odpovedať na akékoľvek komentáre.
Máme právo, ale nie povinnosť, sledovať, odstraňovať alebo vymažte akýkoľvek obsah, ktorý podľa vlastného uváženia považujeme za nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo nežiaduci, alebo ktorý porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Podmienky používania.
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre neporušujú žiadne práva tretích strán vrátane autorských práv, práv na ochrannú známku, práva na súkromie, práva na publicitu ani žiadne iné osobné alebo vlastnícke práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať hanlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál alebo počítačové vírusy alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom zasahovať do prevádzky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za niekoho iného alebo zavádzať nás alebo akúkoľvek tretiu stranu, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek Komentárov. Za komentáre, ktoré odošlete, a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť ani neručíme za žiadne komentáre uverejnené vami alebo akoukoľvek treťou stranou.

 

ODDIEL 10 - OSOBNÉ INFORMÁCIE

Odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu podlieha našim pravidlám ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše zásady ochrany osobných údajov.


ODDIEL 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A VYPADNUTIA

Informácie na našej stránke alebo službe môžu z času na čas obsahovať typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, akcií, ponúk, nákladov na dopravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať akékoľvek informácie alebo zrušiť akúkoľvek objednávku, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez upozornenia (vrátane po zadaní objednávky).
Nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať akékoľvek informácie o Službe alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, vrátane, ale nie výlučne, informácií o cenách, pokiaľ nám to nevyžaduje zákon. Žiadna konkrétna aktualizácia alebo dátum obnovenia na Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by sa nemala chápať ako náznak toho, že všetky informácie o Službe alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli zmenené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE.

Okrem akýchkoľvek iných zákazov uvedených v podmienkach používania máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) vyzývať iných, aby vykonávali alebo sa podieľali na akejkoľvek nezákonnej činnosti; (c) v rozpore s akýmkoľvek medzinárodným, federálnym, provinčným alebo štátnym nariadením, pravidlom, zákonom alebo miestnym nariadením; (d) porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, zraňovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) prenášať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) odovzdávať alebo prenášať akékoľvek vírusy alebo iný škodlivý kód, ktorý môže alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý narúša funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) spam, phish, pharm, zámienka, pavúk, plazenie alebo škrabanie; j) na obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte niektoré zo zakázaných použití.

 

ODDIEL 13 - ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI.

Nezaručujeme, že používanie našej Služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním Služby, budú presné alebo spoľahlivé .
Súhlasíte s tým, že môžeme z času na čas odstrániť Službu na neurčitý čas alebo prerušiť Službu kedykoľvek bez upozornenia.
Výslovne súhlasíte s tým, že vaše používanie Služby alebo nemožnosť používať Službu je na vás vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám sprístupníme prostredníctvom Služby, sa poskytujú (okrem prípadov, ktoré sme výslovne uviedli) „tak, ako sú“ a „tak, ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných. alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.
V žiadnom prípade nebudú dieoekobinden, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, partneri, agenti, dodávatelia , stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií sú zodpovední za akúkoľvek ujmu, stratu, nárok alebo priame, nepriame, náhodné, represívne, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, ale nie výlučne, ušlého zisku, ušlého zisku, stratených úspor, straty údaje, náklady na výmenu údajov alebo podobné škody, či už na základe zmluvy alebo deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z alebo v súvislosti s používaním Služby alebo produktov zakúpené prostredníctvom Služby alebo pre akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s používaním Služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane chýb alebo vynechaní v akomkoľvek Obsahu, alebo za stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku používania Služby. alebo akýkoľvek Obsah (alebo produkt) uverejnený, prenesený alebo inak sprístupnený prostredníctvom Služby, aj keď ste boli upozornení na možnosť takýchto škôd. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, naša zodpovednosť v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 14 - ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť okovor a našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, bez akýchkoľvek nárokov alebo požiadaviek. , vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, uskutočnených akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúceho z vášho porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo dokumentov, na ktoré sa odvolávajú, alebo vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany

ODDIEL 15 - ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymožiteľné, takéto ustanovenie zostane napriek tomu vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom zákonom a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddeliteľnú od týchto Podmienok používania Použitie a takéto určenie neovplyvní platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

 

ODDIEL 16 - UKONČENIE

Záväzky a záväzky strán, ktoré vznikli pred Dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy na všetky účely.
Tieto Podmienky používania sú účinné, pokiaľ ich neukončíte vy alebo my. Tieto Podmienky používania môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše služby alebo ak už nepoužívate našu webovú stránku.
Ak ich podľa vlastného uváženia nedodržíte alebo máme podozrenie ak nedodržíte akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto Podmienok používania, môžeme túto zmluvu kedykoľvek vypovedať bez upozornenia a vy budete naďalej zodpovední za všetky splatné sumy až do dátumu ukončenia vrátane; a/alebo vám môžeme zamietnuť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – CELÁ ZMLUVA.

Naše zlyhanie pri uplatňovaní alebo presadzovaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok používania neznamená zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.
Tieto Podmienky používania a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené na tejto stránke alebo s rešpektovanie služby predstavuje celú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek predchádzajúcich verzie Podmienok používania).
Akákoľvek nejednoznačnosť vo výklade týchto Podmienok používania nebude vykladaná v neprospech strany, ktorá vypracovala text.

ODDIEL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto podmienky používania a akékoľvek iné zmluvy, ktorými vám poskytujeme Služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Španielska.

ODDIEL 19 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok.
Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, upraviť alebo nahradiť tieto Zmluvné podmienky uverejňovaním aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej lokalite alebo Službe po zverejnení zmien týchto Podmienok používania predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.

 

ODDIEL 20 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa podmienok poskytovania služby smerujte na adresu info@okovor.com.

.